Aktuální informace a pozvánky

PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

přeji vám i vašim blízkým spokojené, radostné a požehnané Velikonoce, abyste mohli na sobě prožít Ježíšovu lásku, se kterou se za nás obětoval na kříži.

FOND OLOMOUCKÝM DĚTEM MŮŽE ZAPLATIT SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

DÁRKOVÝ POUKAZ

Potřebuje někdo z vašich blízkých procvičit angličtinu? Nezvládá učivo ve škole, či musí používat angličtinu v práci? Má zájem o to, aby se domluvil v cizině? Chce si udržovat konverzační dovednosti nebo rozšířit slovní zásobu? Kupte mu dárkový poukaz na 12 šedesátiminutových lekcí angličtiny v hodnotě 5 400 Kč. Po připsání částky na můj účet Vám pošlu dárkový kupón se jménem obdarovaného a dárce.

Kontaktujte mne pro podrobnější informace.

 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Milí studenti,

přeji vám příjemné a spokojené prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a pevné zdraví, zvídavou mysl a ochotu učit se nové věci v novém roce 2024.

Váš Kuba Vinklárek

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND

PŘÁNÍ PŘÍJEMNÉHO PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

Milí studenti,

přeji vám příjemné prožití letních prázdnin a dovolené. Využijte volného času k poznávání nových věcí a míst. Mějte otevřené oči a buďte zvídaví. Dávejte na sebe pozor. Těším se na vás po prázdninách, kdy si s vámi rád o nových zážitcích popovídám.

Kuba Vinklárek

POZVÁNKA NA ENGLISH CAMP 2023

zde je pozvánka na letošní English camp. Je pro všechny věkové kategorie všech úrovní od začátečníků po pokročilé. Začátečníky a mírně pokročilé vyučují čeští učitelé a pokročilejší rodilí mluvčí z USA (ze Severní Dakoty). S menšími dětmi by měl jet někdo, kdo se tam o ně postará. Kdybyste se rádi zúčastnili, můžete využít QR kód nebo se podívat na bližší informace na internetu https://www.baptisteolomouc.cz/…amp, kde je odkaz na vyplnění přihlášky.

23. DUBNA - MEZINÁRODNÍ DEN ANGLICKÉHO JAZYKA

I angličtina už má svůj mezinárodní den! OSN jej v roce 2010 stanovila na 23. dubna, kdy si připomínáme narození a úmrtí velkého anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara. Díky tomuto světovému jazyku si můžeme uvědomit, jak je svět malý a rozmanitý zároveň.

Oslavte tento zvláštní den něčím, co vás na angličtině baví. Rádi čtete knihy v originále? Sáhněte po nějaké nové. Baví vás poslouchat hudbu anglicky zpívajícího interpreta? Zaposlouchejte se do pěkné písničky. Chtěli byste se podívat na nějaké vzrušující místo v anglicky mluvících zemích? Najděte si zajímavý cestopis nebo film na YouTube. Nebo se naučte novou frázi. Anebo si u mě předplaťte lekce angličtiny, a můžete začít poznávat taje, krásu i obtížnosti angličtiny.

První dva úplně noví studenti, kteří si u mě v období od dubna do června 2023 předplatí 12 hodin doučování nebo výuky angličtiny, dostanou slevu 400 Kč.

 

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND

FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM

Město Olomouc vyhlašuje další kolo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí darů z Fondu pomoci olomouckým dětem k podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně proplacení doučování angličtiny. Radnice se tímto způsobem snaží pomoci nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky základních škol. Žádosti je možné podávat do 9. září.

1) Maximální výše daru v jednotlivém případě

Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být 10 000 Kč, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut maximálně do 5 000 Kč.

2) Kritéria hodnocení žádosti o dar

Každá žádost bude hodnocena po stránce formální, věcné a obsahové a bude hodnocena dle níže uvedených kritérií:

a) splnění podmínek dle čl. 4 Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem – Podmínky pro žadatele,

b) pozitivní reference o rodině a žákovi ze školy nebo odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce,

c) přítomnost dalších faktorů komplikujících sociální situaci žáka a rodiny (zejména zdravotní postižení, bydlení v podmínkách nevhodných pro řádnou školní přípravu apod.),

d) upřednostnění dříve podané žádosti.

3) Dar nebude poskytnut

a) žadateli, v jehož domácnosti přesáhnou celkové měsíční příjmy 3,4 násobku životního minima na člena domácnosti,

b) žadateli, jehož dítě má v posledním pololetí neomluvenou absenci ve vyučování,

c) žadateli, který k žádosti nedoloží všechny povinné přílohy.

4) Žadatelé

Žadatelé o účelově vázaný dar z Fondu pomoci olomouckým dětem mohou být pouze zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu dětí – žáků plnících povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města Olomouce nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce.

5) Lhůta pro podání žádosti

Žádosti se podávají v termínu od 22. 8. 2022 do 9. 9. 2022 (včetně).

Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně Magistrátu města Olomouce, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.

Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání.

6) Místo a forma podání žádosti

Řádně vyplněná žádost musí být podána a doručena se všemi povinnými přílohami a v uvedené lhůtě pro podávání žádosti.

Žádosti zasílejte elektronicky do datové schránky SMOl kazbzri nebo e-mailem na jaroslava.vecerova@olomouc.eu, případně poštou na adresu podatelny Magistrát města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Více infomací na tel. 588 488 575.

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Milí studenti,
nádherné prožití vánočních svátků, radost z narození Ježíše Krista, a do nového roku 2022 pevné zdraví, dostatek sil zvládat problémy a Boží vedení a moudrost ve všem, do čeho se pustíte.

INFORMACE K PROTICOVIDOVÝM OPATŘENÍM PŘI PREZENČNÍ VÝUCE

Prosím studenty, aby až do odvolání při prezenční výuce a doučování dodržovali pravidlo 3R: nosit roušku nebo respirátor, pokud nejsou naočkovaní, dodržovat odstup 2 metry a používat před začátkem hodiny desinfekci (mám ji doma). Děkuji za pochopení a věřím, že náročnou dobu přečkáme ve zdraví.

 

VTIPNÉ PŘEŘEKY A PŘEKLADY MÝCH STUDENTŮ

I haven't used my brain since I left school in 1999.

Who is table tennis?

Přelož: Bůh je dobrý. - God is super.